Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg bij ons op school.

Het schoolbeleid is gericht op het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs, het verbeteren van de vaardigheden van de leerkracht en het scheppen van randvoorwaarden zodat de verbetering van de vaardigheden van de leerkracht daadwerkelijk gestalte krijgt. Waar denken we dan aan ?

  • Onze school werkt kindgericht (= adaptief onderwijs)
  • Onze school hanteert een adequaat personeelsbeleid
  • Onze school is een lerende organisaties en stelt zich de volgende vragen:

 Vragenlijsten leerlingen en ouders
De vragenlijsten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij zijn de volgende vragen essentieel:

  • Doet de school de goede dingen?
  • Doet de school de dingen goed?
  • Hoe weet de school dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doet de school met die wetenschap?

Leerlingen uit de groepen zes, zeven en acht van Archipel Scholen zich uitgesproken over hun eigen school. Het gemiddelde cijfer die ze aan hun school gaven was een 8. De kinderen waren vooral erg tevreden over de begeleiding van de leerkrachten. De veiligheid op school en op het schoolplein noemen de leerlingen ook als positief punt.
Toch zijn de leerlingen van groep 6 t/m 8 ook kritisch. De leerlingen willen graag meer te zeggen krijgen over wat er op school gebeurt. Daarom zijn op alle Archipelscholen leerlingenraden geïnstalleerd.


Het oudertevredenheidsonderzoek wordt net als het leerlingentevredenheidsonderzoek één keer per vier jaar gehouden.

In april 2010 is de tevredenheidsmeting onder de leerkrachten gehouden.  


 Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg ligt in de allereerste plaats bij de school zelf. De school moet de beschikking hebben over een eigen beoordelingsysteem: zelfevaluatie. De school moet ervoor zorgen dat alle kwaliteitsaspecten aan de orde komen, de evaluatie betrouwbaar is en dat haar doelstellingen ambitieus genoeg zijn.

 Zorg voor kwaliteit
De zorg voor kwaliteit neemt een centrale plaats in binnen het toezicht van de inspectie van het onderwijs. Er wordt gelet op de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en om de zorg voor de kwaliteit van de toetsing waarmee de resultaten in de school worden vastgelegd. De school moet systematisch de kwaliteit van het onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.


 Kwaliteitskaarten
Onze school werkt met kwaliteitskaarten (WMK-PO).
Met de digitale Quick-Scan of Schooldiagnose kunnen wij de sterke en minder sterke kanten van onze school in kaart brengen. Vervolgens beschrijven en beoordelen wij de kwaliteit met behulp van kwaliteitskaarten. Deze beschrijven de school vanuit de missie en visie uit het schoolplan.

Dit leidt tot een schoolontwikkelplan met borgingspunten en verbeterdoelen die kunnen worden gerealiseerd en geëvalueerd.

Hierdoor beschikken wij over een totaal systeem voor interne kwaliteitszorg.

Comments