De zorg‎ > ‎

Speciale zorg
De zorg voor kinderen met speciale behoeften / passend onderwijs
Als er iets opvallends in de ontwikkeling van een kind gesignaleerd wordt, bespreekt de leerkracht dit tijdens de leerlingbespreking. Indien snel hulp nodig is, kan tussentijds overleg met

de interne begeleider ingepland worden. Ouders worden betrokken bij het zoeken naar de juiste aanpak. Als een leerkracht het kind niet optimaal in de eigen groep verder kan helpen, stelt de intern begeleider of de groepsleerkracht een plan op, zodat het kind binnen of buiten de groep geholpen kan worden. Soms is er extra onderzoek door externen nodig om te weten waar de oorzaak ligt. Ouders spelen een belangrijke rol en worden hier vroegtijdig bij betrokken. Dit soort onderzoek wordt meestal gedaan door een medewerker van de onderwijsbegeleidingsdienst (RPCZ) of door iemand uit het speciaal onderwijs.Er zijn ook ouders die extra hulp van bijvoorbeeld orthopedagogen, psychologen voor hun kind zoeken buiten de eigen school. Het heeft de voorkeur dat deze extra hulp na schooltijd genoten wordt. Als er geen andere mogelijkheid is dan deze extra hulp onder schooltijd te laten plaatsvinden dan moet dat in goede overleg met de directie plaatsvinden. De directie kan aangeven op welk moment dat bij hoge uitzondering mogelijk is. Tevens wordt er een afspraak gemaakt over wat er in de plaats komt voor de gemiste onderwijsactiviteiten.

Passend Onderwijs: Kind op 1

In de regio van Archipel Scholen wordt na 1 augustus 2014 Samenwerkingsverband Kind op 1 actief om ouders te ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Dit kan gaan om ondersteuning binnen de gewone basisschool (extra tijd of instructie, aangepast programma of materialen), maar ook om plaatsing op een speciale school voor korte of langere tijd. Alle basisscholen in Walcheren werken samen om alle kinderen op een passende wijze te ondersteunen in samenwerkingsverband Kind op 1. Hoe dat in zijn werk gaat en wat het betekent vindt u op de website:www.swvkindop1.nl Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in Walcheren. Zij staan bekend onder samenwerkingsverband passend primair onderwijs Walcheren met nummer PO2901, maar hebben gekozen voor de werknaam “Kind op 1”, omdat zij de kinderen steeds centraal willen stellen in hun beleid. Het samenwerkingsverband bestaat uit 10 schoolbesturen in Walcheren die primair onderwijs verzorgen aan ruim 8.000 leerlingen. Het gaat om reguliere scholen, scholen voor speciaal onderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs. Basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke school in het samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen. Samenwerkingsverband Kind op 1 stelde de basisondersteuning vast op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen.

De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van onderwijsbehoeften waarvan verwacht wordt dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen komen. Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning bekostigen ze dat uit eigen middelen. Elke school krijgt ook middelen van het samenwerkingsverband om te werken aan de basisondersteuning. Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen, dan kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Het Loket bepaalt of de aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. Vanaf 1 augustus 2014 kan door de basisscholen op Walcheren een beroep gedaan worden op samenwerkingsverband Kind op 1 voor bovenschoolse ondersteuning.1. Er wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider
2. Er wordt een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht, anderen van de school, eventuele mensen vanuit de jeugdhulp.
3. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de school.
4. De trajectbegeleider documenteert dit en neemt de aanvraag samen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee naar het Loket.

Het Loket

1. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra ondersteuning?
2. Het arrangement (aanbod) wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het gaat uitvoeren.
3. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.


Comments