De zorg‎ > ‎

De zorg voor kinderen

DE ZORG VOOR KINDEREN

De aanmelding en opvang van nieuwe kinderen in de school
Als kinderen de vierjarige leeftijd hebben bereikt mogen zij naar school. Veelal is ruim voordien contact opgenomen met de school. Na een eerste contact wordt een kennismaking ingepland, waarbij ouders informatie krijgen alsmede een rondleiding door de school. De schoolgids wordt, als dat kan, van te voren overhandigd. Wanneer er een inschrijving plaatsvindt, wordt een inschrijfformulier ingevuld en worden de gegevens opgenomen in ons leerlingvolgsysteem.
Voordat kinderen vier jaar worden en daadwerkelijk onze schoolgaan bezoeken, komt de toekomstige groepsleerkracht van uw kind op huisbezoek en kunnen, in overleg, kennismakingsbezoekjes worden afgesproken, veelal komt het kind in de week voordat het vier jaar wordt, 2 dagdelen/dagen “oefenen”.

Een kind moet volgens de leerplichtwet uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of 
haar vijfde verjaardag naar school, dan is een kind leerplichtig.
Als het om een tussentijdse verandering van school gaat, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan wordt uw kind zo snel mogelijk in de betreffende groep opgenomen. Deze kinderen komen op school met een onderwijskundig rapport (geschreven door de leerkracht van de andere school) dat informatie geeft over de vorderingen van het kind op die school. Meestal nemen wij ook nog even contact op met de “oude” school, zeker in die gevallen waarin geen sprake is van een verhuizing, maar van een andere schoolkeuze. Tevens kunnen we na overleg met de ouders besluiten aanvullende onderzoeken af te nemen om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van uw kind.
Wanneer een kind naar een andere school gaat, zullen wij, als het inschrijfbewijs binnen is, een bewijs van uitschrijving naar de nieuwe school sturen. Daarnaast wordt een onderwijskundig rapport opgesteld wat naar de andere school wordt gezonden en er kan ook mondeling informatie gegeven worden.

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
 
Een belangrijke taak voor de leerkrachten is het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van uw kind. Daarvoor is het nodig dat de school zicht heeft op de ontwikkeling van individuele kinderen. De groepsleerkrachten observeren dagelijks de kinderen en noteren in de klassenmap en in het leerlingvolgsysteem wat hen opvalt aan leerprestaties en
gedrag. Om een objectief beeld van de vorderingen te krijgen worden de prestaties vergelijken met de gemiddelde prestaties van leeftijdgenoten. Dit vergelijken gebeurt met de lesmaterialen die we op school gebruiken en met het “CITO leerlingvolgsysteem”
(voor de jongste tevens de “KIJK’ registratie). Hierbij worden de kinderen op gezette tijden getoetst en vergelijken met landelijke normen. Op deze wijze krijgen we op school een goed beeld van de vorderingen van uw kind. Ook eventuele problemen in de ontwikkeling komen zo aan het licht. Daarnaast volgen we de
prestaties over een langere periode. Deze trendanalyses op groepsen individueel niveau zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsbesprekingen en zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg. 

De groepsleerkracht staat niet alleen in het volgen van de vorderingen van de kinderen. Steeds 
voordat aan de ouders door middel van een rapport verslag wordt gedaan (zie ook hoofdstuk 4.3), worden de prestaties van alle kinderen besproken in voortgangsbesprekingen. Wanneer kinderen
bij deze besprekingen opvallen, wordt voor hen een extra uitgebreide bespreking gepland, de leerlingbespreking. Opvallen kan in deze situatie betekenen dat een kind opvalt door een wat tragere of een snellere ontwikkeling. Ook dan dient gekeken te worden wat dit kind nodig heeft! In de leerlingbespreking wordt de aanpak afgesproken die voor een leerling nodig is. Deze aanpak wordt opgenomen in het groepsplan en soms in een individueel handelingsplan. De
groepsleerkracht doet, soms samen met de intern begeleider, verslag aan de betreffende ouders van de resultaten van de bespreking en licht de eventuele plannen en afspraken toe. Veelal zal dat in een rapportgesprek aan de orde komen, maar soms in een apart gesprek.

Een plan kan bijvoorbeeld inhouden: een ander leerstofaanbod buiten de groep – individueel of in een kleine groep – door een andere leerkracht of het vragen van hulp aan mensen buiten de school. In ieder geval beschouwt ’t Mozaïek het als een opdracht en uitdaging om op een verantwoorde manier zo veel mogelijk kinderen op te vangen. Indien dit niet mogelijk is kan, in overleg met ouders, verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs plaatsvinden.
Zoals hierboven beschreven registreert de school een aantal gegevens over uw kind. Deze gegevens worden door de leerkracht in een map bewaard. Daarnaast hebben we van ieder kind een dossier. Hierin bewaren we bijvoorbeeld de aanmeldingsgegevens, correspondentie van ouders, zoals verlofaanvragen, maar ook de eventuele handelingsplannen, overzichten van onderzoek en hulp die geboden wordt door deskundigen buiten de school, zoals die van
logopediste, schoolbegeleidingsdienst, GGD en dergelijke. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden ook zo behandeld. Ook hebben we een digitale leerlingadministratie. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens en scores van diverse toetsen digitaal worden vastgelegd. Het programma “Zien” wordt vanaf dit schooljaar gebruikt om kinderen te volgen op sociaalemotioneel gebied. Er zijn 7 thema’s, betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale
flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen. De eerste twee zullen ook in de groepsplannen opgenomen worden. 

4.3 Rapporten en oudercontact

Twee keer per jaar ontvangen de kinderen uit de groepen 1 en 2, die minimaal een half jaar bij ons op school zitten, een schriftelijk rapport met daaraan gekoppeld een bespreking. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen ook twee keer per jaar een rapport, namelijk halverwege het jaar en aan het eind van het jaar. Ook hier zijn besprekingen met ouders aan gekoppeld. Daarnaast ontvangen de kinderen in november een korte rapportage over de vorderingen. In het
rapport geven we aan hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen sinds het vorige rapport. We proberen daarin een zo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van de prestaties, vorderingen en interesses van de kinderen. Ook kunnen de leerkrachten ouders uitnodigen indien de ontwikkeling daartoe aanleiding geeft. De kinderen krijgen elk schooljaar een nieuw rapport. We hebben dit rapport zelf ontwikkeld en hebben getracht het rapport overzichtelijk en beknopt te houden. Bijzonder is ook de bladzijde waarop kinderen vanaf groep 3 zelf verslag doen over hoe zij vinden dat het met hen op school gaat! Ook tussentijds kunnen ouders een gesprek aanvragen met de groepsleerkracht.

Kennismaking bij de start van het schooljaar

Kort na de start van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond in de klas van hun kind(eren). Op deze avond worden allerlei specifieke zaken besproken die te maken hebben met de groep waarin het kind zit. Daarnaast is er aan het begin van het jaar een gesprek met de groepsleerkracht, een oudergesprek. Het gesprek is bedoeld om de samenwerking/ ouderbetrokkenheid te vergroten. Verwachtingen zullen uitgewisseld worden.

Comments